Kompetencje położnej

Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w szczególności na:*

 • Rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej (w tym KTG i USG)
 • Kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka.
 • Prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej (w tym KTG, USG, UDT)
 • Przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego.
 • Podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy.
 • Sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego.
 • Badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji.
 • Realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 • Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
 • Profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych.
 • Rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza.
 • Sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą.
 • Prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: Przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa; przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

*Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.),

Świadczenia zdrowotne do których udzielania uprawniona jest położna:**

Świadczenia diagnostyczne:
 • wykonywanie badania fizykalnego
 • wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania EKG
Świadczenia lecznicze:
 • dobór sposobów leczenia ran
 • podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego
 • pobieranie do celów diagnostycznych każdy rodzaj materiału do badania
Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentce przez położną bez zlecenia lekarskiego:

Acidum acetylsalicylicum (Kwas acetylosalicylowy)
Budesonidum (Budezonid)
Captoprilum (Kaptopryl)
Clemastinum (Klemastyna)
Drotaverini hydrochloridum
(Drotaweryny chlorowodorek)
Furosemidum (Furosemid)
Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan)
Glucagoni hydrochloridum (Glukagonu chlorowodorek)
Glucosum 5% (Glukoza 5%)
Glucosum 20% (Glukoza 20%)
Hydrocortisonum (Hydrokortyzon)
Hydroxyzinum (Hydroksyzyna)
Hyoscini butylbromidum
(Hioscyny butylobromek)*
Ibuprofenum (Ibuprofen)
Ketoprofenum (Ketoprofen)
Lidocaini hydrochloridum
(Lidokainy chlorowodorek)
Loperamidi hydrochloridum (Loperamidu chlorowodorek)
Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)
Metamizolum natricum (Metamizol sodowy)
Metamizolum natricum + Papaverinum + Atropinum (Metamizol sodowy + Papaweryna + Atropina)
Metoclopramidum (Metoklopramid)
Metoprololi tartras (Metoprololu winian)
Natrii chloridum 0,9% (Sodu chlorek 0,9%)
Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek)
Paracetamolum (Paracetamol)
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny
Salbutamolum (Salbutamol)
Suppositoria Glyceroli (Czopki glicerolowe)
Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy
Thiethylperazinum (Tietylperazyna)
Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny)
Epinephrinum (Epinefryna)
Produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC

Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentce przez położną bez zlecenia lekarskiego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia:

Demoxytocinum (Demoksytocyna)
Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek)
Hyoscini butylbromidum (Hioscyny butylobromek)
Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)
Methylergometrini maleas (Metyloergometryny maleinian)
Oxytocinum (Oksytocyna)
Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek)

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 497).

Standard opieki porodowej określa:***

 • zakres świadczeń profilaktycznych oraz badań diagnostycznych wykonywanych u kobiet w okresie ciąży
 • czynniki ryzyka wystąpienia powikłań okołoporodowy
 • zakres edukacji przedporodowej
 • postępowanie w trakcie porodu – z wyszczególnieniem jego okresów
 • postępowanie z łagodzeniem bólu porodowego
 • zakres opieki nad noworodkiem i postępowanie w połogu
 • metody opieki nad kobietą w sytuacjach szczególnych

***Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Dz.U. 2018 poz. 1756